Riktiga arbeten för funktionshindrade

Stiftelsen Funka drev projektet tillsammans med Hälsohögskolan i Jönköping och Industripoolen i samma stad projektet BRA – Bra Riktiga Arbeten. Syftet med projektet var att få ut personer med funktionsnedsättning i arbetslivet och Europeiska Socialfonden, ESF, finansierade projektet.

Projektet kartlade arbetsgivares behov och önskemål för att i högre utsträckning kunna anställa personer med funktionsnedsättning. Detta skedde genom uppföljning av tidigare projekt och intervjuer med arbetstagare/arbetssökande med funktionsnedsättning samt arbetsgivare.

Intervjuer och kartläggning byggde på två framgångsrika projekt, det ESF-finansierade Projektet Work Education Lifelearning, WELL, och projektet Funktionshinder som merit, FHSM, som finansierades av Arbetslivsinstitutet, Länsarbetsnämnden och Försäkringskassan. Tanken med projektet var att lägga grunden för ett genomförande av ett större projekt, vilket i sin tur ska utmynna i en metodik som kan fungera på nationell nivå.

I första skedet tog projektet fram en vägledning till arbetsgivare med klar och enkel information, handfasta tips och råd utifrån de behov som kartläggningen visade.

Vill du veta mer om projektet, kontakta Susanna Laurin
susanna.laurin@stiftelsenfunka.se 
08-555 770 61